fade image 2 fade image 30 fade image 5 fade image 31 fade image 7 fade image 8 fade image 9 fade image 10 fade image 32 fade image 12 fade image 14 fade image 15 fade image 16 fade image 17 fade image 18 fade image 19 fade image 20 fade image 21 fade image 22 fade image 24 fade image 25 fade image 26 fade image 27 fade image 28 fade image 29

Reglement Lessen & Kamp - gerelateerde activiteiten

Reglement TOWN - SmartPadelAcademy

01. Op het moment dat u er nog geen inschrijfformulier van u is ontvangen (door bijvoorbeeld een telefonische afspraak) zouden wij u willen verzoeken dit alsnog in te vullen en aan uw train(st)er of les-adres af te geven.

02. Onder lesuur wordt een tijdseenheid van 50 minuten verstaan, een half lesuur is 25 minuten. U huurt echter wel de baan voor 60 (30) minuten. Eerste 10 (5) minuten kunt u dus gebruiken voor inspelen en / of een warming-up.

03. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist(e). Wanneer u bent verhinderd voor een groepstraining, bel dan zo snel mogelijk naar de locatie van de lessen, zodat wij weten waar u bent en eventueel een gelijkwaardige vervang(st)er voor u kunnen vinden.

05. Compensatie-lessen en/of inhaaltrainingen zijn niet mogelijk. Wanneer er door afwezigheid van een leerling er een plaats vrij komt in een lesgroep zou u kunnen worden benaderd, u kunt er echter niet van uit gaan en/of eisen.

06. Wanneer u onverhoopt (door een blessure, etc.) meer dan 50% van de cursus heeft moeten missen, zal 50% van de gemiste lessen worden vergoed en/of worden gecompenseerd.

07. Bij verhindering van privélessen, gelieve minimaal 48 uur voor aanvang door te geven aan de train(st)er, anders zijn wij genoodzaakt de les in rekening te brengen.

08. Parken, waar geen hal ter beschikking is, geldt het volgende voor, bij omstandigheden (calamiteiten, slecht weer, droogte, etc.) waardoor de les niet door kan gaan, hetgeen de groundsman en bestuur bepaalt; 1:3. D.w.z. dat wanneer er 3 t/m 5 lessen niet door konden doorgaan, er 1 les zal worden ingehaald. 6 t/m 8 Lessen geannuleerd betekent dat 2 lessen worden ingehaald. Inhaallessen worden apart met u afgesproken.

09. Het totale lesgeld (nota/bevestiging wordt opgestuurd), dient tenminste voor de tweede les te zijn voldaan. Lesgeld boven de 550 Euro mag in twee termijnen worden betaald. Het eerste deel bij, of voor de tweede les, het tweede deel bij, of voor de tweede helft van de cursus.

10. De trainingen tot 6 personen vinden op 1 baan plaats en de lessen tot 10 personen vinden op 2 banen plaats. M.u.v. van de jongste (blauwe / rode jeugd, deze lessen worden tot 12 pers. op 1 baan gegeven). Voor ballen wordt gezorgd en u kunt eventueel een racket in bruikleen krijgen voor de eerste lessen.

11. T.O.W.N. is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de lessen en kampen ontstaan.
Onder schade wordt ook overmacht verstaan. D.w.z. een niet-toereikbare tekortkoming zoals, maar niet beperkt tot; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen - buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie of dreiging van deze e.d. omstandigheden., bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, epidemieën, pandimieën, weersomstandigheden e.d. en overige zwaarwegende redenen aan de kant van T.O.W.N.


12. Bij (alleen) verhindering van de train(st)er kan een les worden ingehaald in een vakantie- of inhaalweek.

13. Voor verzoeken betreffende restitutie, e.d., kunt u uitsluitend schriftelijk terecht bij de technisch- coördinator. Eventuele restitutie kan pas ingaan op de datum, dat het verzoek is ontvangen.

14. Bij plaatsing voor een les of cursus op de door de cursist zelf opgegeven voorkeursdag(en) en tijd(en), kan de cursist de les of cursus niet annuleren. U kunt wel een vervang(st)er van hetzelfde niveau sturen. Dit dan wel opnemen met uw train(st)er.

15. Bij verzoeken betreffende een bepaalde train(st)er, lesdag en lestijd, wordt er door de organisatie naar gestreefd dit te realiseren, een garantie kunnen wij u helaas niet geven.

16. Bij inschrijving voor een les of cursus, gaat de cursist(e) akkoord met elke train(st)er, die door T.O.W.N. wordt ingezet voor het geven van de lessen (ook bij wisseling of invallen).

17. Het volgen van de cursus en / of kamp is voor eigen risico.

18. Indien het cursus/kampgeld niet of niet tijdig wordt betaald, wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de noodzakelijke invorderingkosten voor rekening komen van de cursist(e). Bij achterstallige betaling kan rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.

19. Baanregels; altijd slepen (bij buitenbanen) en ballen verzamelen na een les. Graag lichte kleuren v.w.b. tenniskleding en geen grof/zwart profiel v.w.b. tennisschoenen.

20. Privacy verklaring - verwerking;
M.E.E. Huveneers is functionaris gegevensbescherming.
Persoonsgegevens die wij verwerken.
TOWN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Overzicht van de persoongegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnumeer en e-maiadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tennisles.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TOWN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
TOWN neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOWN) tussen zit. TOWN gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TOWN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
TOWN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TOWN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOWN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tennisles.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TOWN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TOWN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tennisles.nu

21. Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u terecht bij de coördinator; 


Mart Huveneers

06-54658760
E-mail: info@tennisles.nu 


Beachtennis

TOWN werkt samen met de volgende verenigingen:

Padel Bennebroek

TV Bennebroek

Padel BloemendaalTOWN / PADELACADEMY is member van:

Padel Gids Member